Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό τόπο των KOVA PRO ! Πaρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω ορούς και προϋποθέσεις πριν κάνετε χρήση της παρούσας σελίδας.
Ι. Τι είναι το kova-pro.gr – τα στοιχεία μας
Το kova-pro.gr είναι ο διαδικτυακός τόπος όπου λειτουργεί το επίσημο ηλεκτρονικό, εμπορικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων μας μέσω του Διαδικτύου (στο εξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα»). Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «KOROLEVA NIK.EKATERINA >>και διακριτικό τίτλο «BEAUTY ME>>που εδρεύει στο Κέντρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 17,με ΑΦΜ 140481857,ΔΟΥ Δ´ Θεσσαλονίκης, αρ. ΓΕΜΗ 140294106000 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@kova-pro.gr,τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 2311281288 & 6981009060. από κινητό και σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση (στο εξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»). Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι και ο επίσημος δικαιοπάροχος (franchisor) της αλυσίδας καταστημάτων KOVA PRO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά!
Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με το εμπορικό σήμα KOVA PRO το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kova-pro.gr (στο εξής η «ιστοσελίδα») και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του.Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που βρίσκεται στον www.kova-pro.gr.Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
ΙΙ. Όροι χρήσης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από άτομα κάτω των 15 ετών, εφόσον δεν έχουν την συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια.Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων Χρηστών/ Επισκεπτών. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.
ΙΙΙ. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, όσον αφορά αφενός την ταυτότητα και τα στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αφετέρου την ύπαρξη των κύριων και ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών,που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της. Συνεπώς, η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού της καταστήματος.
IV. Όρια ευθύνης
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ωστόσο, η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της τυχόν μη διαθεσιμότητας τους.
Παρόλο που η ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του Χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική (η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ.), που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται.
Το προσωπικό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύκολη ανάληψη της παραγγελίας, την εύρυθμη διαδικασία προώθησης της κάθε παραγγελίας, και την τελική παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας. Όμως, δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη διεκπεραίωσή της στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε οποιαδήποτε περίπτωση και κυρίως σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, απώλειας του εγγράφου από το κούριερ, σε περίπτωση μη προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΙΑ εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως θα επικοινωνήσει με εσάς προκείμενου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση.
V. Ευθύνη του Χρήστη
Οι Χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τα περιεχόμενα των συναλλαγών, ενώ η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα εξής πεδία: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κ.λ.π. στις online φόρμες επικοινωνίας. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς νόμους και ο Χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα μας με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους. Οι Χρήστες αποδέχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους:
1. οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι Χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων,
οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους Χρήστες.
Οι χρήστες συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση και οι μέτοχοι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία προειδοποίηση.
VI. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) –Εμπορικά σήματα
Η παρούσα ιστοσελίδα με το εμπορικό σήμα KOVA PRO είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΕΤΑΙΡΙΑ και όλο το περιεχόμενο που αναρτά σε αυτή (ενδεικτικά: προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά), συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών σημάτων,επωνυμιών, λογότυπων, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων κ.λ.π., αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των περιεχομένων του διαδικτυακού τόπουδημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπική χρήσηκαι για πληροφοριακούς σκοπούς και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις.
Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΕΤΑΙΡΙΑ, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.
VII. Ασφάλεια – Προστασία προσωπικών δεδομένων – Τήρηση απορρήτου συναλλαγών
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη – Πελάτη διέπεται από τον Νόμο 4624/2019, τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΙΑείναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών-Πελατών και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για σαφώς καθορισμένους σκοπούς.Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες.Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων των Χρηστών, αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών και γίνεται προκειμένου να μπορεί ο Χρήστης – Πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του μέσω της ιστοσελίδαςνα εγγράφεται και να καταχωρίζεται η παραγγελία του, να καταγράφονται οι συναλλαγές του με την ΕΤΑΙΡΙΑ, να υπάρχει επικοινωνία και ενημέρωση του μέσω αποστολής πληροφοριακών μηνυμάτων ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου αναφορικά με τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίαςτου, να του παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την παραγγελία του, να του παραδίδεται η παραγγελία του στο χώρο επιλογής του και να υπάρχει η δυνατότητα επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης του σε κάθε αναγκαία περίπτωση για την πραγμάτωση των ανωτέρω αναφερόμενων πράξεων.Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του Χρήστη μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας του, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της εγγραφής στην ιστοσελίδα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και εφόσον το μέλος δεν αντιταχθεί σε αυτή την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς, την επικοινωνία για την διεξαγωγή ερευνών για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τα μέλη της καθώς και άλλες προωθητικές ενέργειες της και την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. Επιπλέον, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών μπορεί να γίνεται με σκοπό την απαραίτητη βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρίας (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης ή κακής χρήσης από το μέλος καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της. Ο εγγεγραμμένος Χρήστης-Πελάτης καλείται να δώσει την ειδική, ξεκάθαρη και ελεύθερη συγκατάθεση του στην εξατομικευμένη ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς του εγγεγραμμένου Χρήστη- Πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν εμπορικής επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ανάλογα με τις προτιμήσεις του με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση ώστε ο εγγεγραμμένος Χρήστης-Πελάτης να μπορεί να λαμβάνει εξατομικευμένες ενημερώσεις και προσφορές από την ΕΤΑΙΡΙΑ που θα ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις προτιμήσεις του.
Όλα τα δεδομένα τηρούνται μόνο για τους ανωτέρω σκοπούς και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το τμήμα Πωλήσεων και το Τμήμα Marketing της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δεν διαβιβάζονται σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και τεχνολογικά μέτρα και όλες οι κατάλληλεςμέθοδοι, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των Χρηστών – Πελατών και των προσωπικών τους δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών – πελατών είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι Χρήστες – Πελάτες, ωστόσο, πρέπει να έχουν επίγνωση ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο επικοινωνίας, καθώς πάντοτε ενέχει τον κίνδυνο ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτους. Χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΙΑΣκαι μόνον όποτε αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας, σκοπούς μάρκετινγκ, διαχείρισης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξηςή για την εκτέλεση των παραγγελιών. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά απέναντί μας, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω λόγους και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών – Πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος, διαθέτοντάς τα προς πώληση/ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας /δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα.Οποιαδήποτε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων των πελατών και των συναλλαγών τους δύναται να λάβει χώρα μόνον κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης από τους ίδιους τους πελάτες ή κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη – Πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε Πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑ και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής: το πλήρες ονοματεπώνυμο του, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του Χρήστη- Πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον Χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην ΕΤΑΙΡΙΑ για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Στην περίπτωση που ο Χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους.Σε τακτά και εύλογα χρονικά διαστήματα η ΕΤΑΙΡΙΑ θα ζητά από τον Χρήστη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στην ιστοσελίδα μας (login) με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του.Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
Κάθε Χρήστης,ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού, στο Νόμο 4624/2019 και στην εν γένει οικεία νομοθεσία και ειδικότερα:i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΙΑ, ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, iii) το δικαίωμα διόρθωσης, επικαιροποίησης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων, iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του. Ακόμη, έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσει για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά του δεδομένα, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχει το δικαίωμα να λάβει δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων μετά από αίτησή του. εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους.
Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων του μέλους η ΕΤΑΙΡΙΑ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.
Μπορεί να ασκήσει όλα τα ως άνω δικαιώματά του υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση Αγιας Σοφίας 17, Κέντρο, Θεσσαλονίκη. Για οποιοδήποτε θέμα έχει σχετικά με τα προσωπικά τουδεδομένα ή και για διευκρινίσεις, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοίκηση της Εταιρίας, είτε τηλεφωνικώς στο 2311281288, είτε μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kova-pro.gr. Kάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση), όπως περιγράφονται στους όρους χρήσης της εκάστοτε υπηρεσίας.
VIII. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται: α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και β) η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.
Σε όλες τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και δίπλα σε κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν, υπάρχει το πλήκτρο «Αγορά» με την επιλογή του οποίου προσθέτετε στο καλάθι το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Πλοηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προσθέστε στο καλάθι σας τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Παραγγελίες
Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως και αποστολής της ειδική Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα και είναι δεσμευτικές μόνον, εφόσον γίνουν δεκτές από την ΕΤΑΙΡΙΑ με σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας που θα λάβετε με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας. Οι Χρήστες υποχρεούνται να ελέγξουν την ανωτέρω Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσουν αμέσως την ΕΤΑΙΡΙΑ(το αργότερο εντός 4 ωρών από τη λήψη της ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση που θα εκτελεσθεί. Πριν την αποστολή της Φόρμας Παραγγελίας θα πρέπει να λαμβάνεται γνώση των εξής στοιχείων:
Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνεται πάντοτε και ο εκάστοτε ισχύων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που αναλογεί σε αυτά.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως αυτό αναγράφεται στην ιστοσελίδα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Η ΕΤΑΙΡΙΑπροσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ωστόσο, για τυχόν λάθηπου γίνουν εκ παραδρομής σε τιμές, σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων, σε φωτογραφίες,σε διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση και αναγραφή της τιμής και της περιγραφής ενός προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται. Για τους λόγους αυτούς και για την προστασία των χρηστών, παρακαλούμε, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστη τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του προϊόντοςκαι πριν την υποβολή παραγγελίας του, να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηςφόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, προκειμένω να διορθωθεί το τυχόν σφάλμα.
Τρόποι πληρωμής
Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιτρέπει την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:
Με αντικαταβολή του αντιτίμου της παραγγελίας κατά την παράδοση του προϊόντος στο χώρο που επέλεξε ο Χρήστης, στο συνεργάτη της εταιρίας μας, που κάνει την παράδοση. Για την υπηρεσία της αντικαταβολής υπάρχει επιπλέον χρέωση ενάμιση (1,5) ευρώ.
Με Πιστωτική Κάρτα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται την πληρωμή με πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Αφού προσθέσετε στο καλάθι τα προϊόντα και επιθυμείτε πληρωμή με πιστωτική κάρτα, ολοκληρώνετε την παραγγελία και αμέσως ανακατευθύνεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς όπου και θα συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία αλλά και τα στοιχεία της κάρτας, όπου θα σας ζητηθούν.
iii. Με PayPal: Γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας πληρωμών PayPal. Αφού προσθέσετε στο καλάθι τα προϊόντα και επιθυμείτε πληρωμή μέσω PayPal, ολοκληρώνετε την παραγγελία και ανακατευθύνεστε στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal όπου και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας.
iv. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα επιλογής για την έκδοση ως φορολογικών παραστατικών είτε απόδειξης λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση έδρας και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
vi. Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500,00 ευρώ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνον με τους παρακάτω τρόπους:
α) Κατάθεση/Έμβασμα σε έναν από τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς:

  1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR7301712150006215141032281 / KOROLEVA EKATERINA NIKOLAI /
  2. EUROBANK – GR4102603140000300201849861 / KOROLEVA EKATERINA NIKOLAI /

Μετά την πληρωμή σας μπορείτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής μέσω email info@kova-pro.gr ή να μας καλέσετε και να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά 2311 281288 – 6981009060

Η κατάθεση πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.
β) Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Αποστολή προϊόντων
Τα προϊόντα της παραγγελίας αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στον τόπο που υποδεικνύεται στη Φόρμα Παραγγελίας. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (9:00π.μ. έως 17:00μ.μ.).Οι παραγγελίες που λαμβάνονται έως τις 13:00 και αφορούν σε διαθέσιμα προϊόντα εκτελούνται εντός δύο έως τριών εργάσιμων ημερών, αν πρόκειται για τις πόλεις Αθήνα, πρωτεύουσες νομών και κωμοπόλεις και εντός τριών έως τεσσάρων εργάσιμων ημερών, αν πρόκειται για οπουδήποτε αλλού εντός της ελληνικής επικράτεια, δηλαδή νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται το χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας, καθώς οι παράγοντες που την καθορίζουν είναι πολλοί (π.χ. τεχνικά ζητήματα, δυσκολία της ίδιας της παραγγελίας, λάθη στην παραγγελία, καθυστέρηση κούριερ, απεργίες και γεγονότα ανωτέρας βίας). Εγγυάται παρόλα αυτά ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατό για να την διεκπεραιώσει στο συντομότερο χρόνο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής των παραγγελθέντωνπροϊόντων, παρά μόνο εφόσον βαρύνεται με δόλο.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται στην περίπτωση καθυστέρησης αποστολής παραγγελιών σε χώρες εκτός της Ε.Ε.λόγω των εργασιών του τελωνείου, ενδεικτικά όπως άδειες εκτελωνισμού και τελωνειακοί έλεγχοι,που δεν μπορεί να τις γνωρίζει εκ των προτέρων. Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Ελλάδα προς τη χώρα προορισμού που επιλέγετε. Οι παραγγελίες που αποστέλλονται σε χώρες εκτός της Ε.Ε. ενδέχεται να υπόκεινται σε επιπλέον επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή τους στην τρίτη χώρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ανωτέρω και παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τελωνείο πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας, εάν δεν γνωρίζετε τις πιθανές επιπλέον χρεώσεις και το τελωνιακό καθεστώς που ισχύει για τη χώρα σας.
Στις αποστολές του εξωτερικού αν καταστεί αδύνατο για εμάς να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας, η παραγγελία σας θα φυλαχθεί στο κατάστημα της μεταφορικής για δέκα μέρες. Θα λάβετε ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε. Εάν δεν πάτε στο σημείο φύλαξης της παραγγελίας σας εντός αυτού του δεκαημέρου για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θεωρείται ότι η μεταξύ μας σύμβαση λήγει και η παραγγελία θα επιστρέψει σε εμάς. Θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, αφού προηγούμενος αφαιρέσουμετο κόστος της επιστροφής. Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.
Έξοδα Αποστολής / Δωρεάν Παράδοση
Για παραγγελίες άνω των 100€ τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα.Για παραγγελίες κάτω των 100€ το κόστος αποστολής καθορίζεται στα 3,0€ ανά παραγγελία ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία πρόκειται να παραδοθούν τα προϊόντα (εντός Ελλάδος).
Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης. Η κυριότητα του Προϊόντος μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά το χρόνο παράδοσης.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορική εταιρία της επιλογής σας, με την οποία η εταιρία μας δεν συνεργάζεται, τότε επιβαρύνεστε με τα έξοδα μεταφοράς, ανεξαρτήτως του ύψους της παραγγελίας.
Για παραγγελίες που αποστέλλονται προς χώρες εκτός Ε.Ε. ενδέχεται κατά την παράδοση να σας ζητηθεί από τον μεταφορέα (π.χ. courier) να καταβάλετε επιπλέον φόρο, τελωνιακούς δασμούς, τον κρατικό Φ.Π.Α, χρεώσεις εισαγωγής προϊόντων και οποιαδήποτε άλλη χρέωση που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές επί της αποστολής που πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, τα οποία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για τις ανωτέρω χρεώσεις, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τελωνείο πριν προχωρήσετε στην παραγγελία σας, εάν δεν γνωρίζετε τις πιθανές επιπλέον χρεώσεις και το τελωνιακό καθεστώς που ισχύει για τη χώρα σας. Ο Χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες και τους νόμους κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών εκτελωνισμού και τελωνείων, τους δασμούς και τα τέλη. Αποδέχεται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνετε με τις διαδικασίες που ισχύουν στην τρίτη χώρα προτού προχωρήσει σε παραγγελία.
Ανωτέρα Βία:Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης), που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, έλεγχος τελωνείων, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.
Διαφορά μεταξύ τιμής καταστήματος και τιμής ηλεκτρονικού καταστήματος: Η πολιτική τιμολόγησης των προϊόντων είναι ίδια σε όλα τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιεί η ΕΤΑΡΙΑ μας: φυσικά καταστήματα και ηλεκτρονικό κατάστημα. Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί σε επιλεγμένα προϊόντα «Web Offer» προσφορές, όπου η τιμή πώλησης τους μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διαφέρει από τα υπόλοιπα κανάλια διανομής και ισχύει μόνον για αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και αποστολή στο χώρο σας. Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.
IX. Δικαίωμα επιστροφής – Υπαναχώρηση
Σε περίπτωση κατά την οποία αλλάξατε γνώμη για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, διατηρείτε το δικαίωμα να δηλώσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση και να ζητήσετε την επιστροφή του προϊόντος, με αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος που καταβάλατε, εφόσον δηλώσετε τούτο εγγράφως μέσω της φόρμα επικοινωνίας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο υπόδειγμα υπαναχώρησης που υπάρχει στην ανωτέρω φόρμα επικοινωνίας το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 102 του νόμου 4512/2018, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας αφορά σε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από τη στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος, σε περίπτωση περιοδικών παροχών.
Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η παράδοση – παραλαβή του και στην έδρα της εταιρίας μας, όπως αυτή αναφέρεται στην εισαγωγή των παρόντων Όρων Χρήσης, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της δήλωσης υπαναχώρησης.
Αν το προϊόν παραλήφθηκε από κατάστημα, η επιστροφή του θα μπορεί να γίνει στο ίδιο κατάστημα.
Το προϊόν θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική συσκευασία του. Επίσης, θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής.Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής δεν καλύπτονται από τηνΕΤΑΙΡΙΑκαι επιβαρύνουν τον Πελάτη. Παρακαλούμε σημειώστε, ωστόσο, ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν ψηλότερο κόστος, ειδικά όταν η αποστολή έγινε προς χώρες εκτός Ε.Ε., με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιστρέφει εντός 30 ημερών από τη ημέρα που έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης, οποιοδήποτε ποσό έλαβε από τον καταναλωτή που υπαναχωρεί.Στο ποσό που θα επιστραφεί δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής του προϊόντος.
Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις στο άρθρο 102 του νόμου 4512/2018 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Ενδεικτικά, δεν δικαιούσθε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. σκουλαρίκια) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. συσκευή καθαρισμού προσώπου).
Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε προορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιστραφούν όλοι οι φόροι (ΦΠΑ). Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε προορισμό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δασμοί και οι φόροι δεν μπορούν να επιστραφούν. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανακτήσετε αυτά τα έξοδα επικοινωνώντας άμεσα με το τοπικό τελωνείο. Επειδή αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν τελωνειακό διαμεσολαβητή εάν θέλετε να σας επιστραφεί το ποσό των τελωνειακών δασμών για τα επιστρεφόμενα Προϊόντα.
Ακύρωση παραγγελίας
Ανεξαρτήτως των όσων ισχύουν παραπάνω για το δικαίωμα υπαναχώρησης, διατηρείτε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, πατώντας τη σχετική επιλογή στη φόρμα παραγγελίας και ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, για να ενημερωθείτεκαι να εξηγήσετε το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας, μπορείτε να καλέσετε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ. 2311281288 και οι συνεργάτες μας θα σας ενημερώσουν για όλες τις επιλογές σας και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
Ευθύνη και νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα
Σε κάθε πώληση η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του πριν από την εμφάνιση του ελαττώματος ή της έλλειψης της συνομολογημένης ιδιότητας είναι άκυρη. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή της, αν το προϊόν που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως: 1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει, 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση, 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας, 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ευθύνεται ανεξάρτητα από υπαιτιότητά της αν το πράγμα, κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή, έχει πραγματικά ελαττώματα ή στερείται τις συνομολογημένες ιδιότητες, εκτός αν ο αγοραστής κατά τη σύναψη της σύμβασης γνώριζε ότι το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση ή η μη ανταπόκριση οφείλεται σε υλικά που χορήγησε ο αγοραστής.
Στις περιπτώσεις ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, την αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να πραγματοποιήσειτην αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Τα παραπάνω δικαιώματα δεν ισχύουν εφόσον το ελάττωμα έχει προκληθεί από τη χρήση του ή από λόγους ανωτέρας βίας.
Οι αξιώσεις του καταναλωτή/ αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος ή συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται με την πάροδο δύο ετών.
Στην περίπτωση κατά την οποία έχετε παραλάβει ελαττωματικό προϊόν, οφείλετε να μας ενημερώσετε εγγράφως στη φόρμα επικοινωνίας, δηλώνοντας ποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας ασκείτε. Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχονται προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας η κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα πρέπει να ακολουθήσει επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση. Μέσα σε 14 ημέρες από την παραπάνω έγγραφη δήλωσή σας οφείλετε να αποστείλετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και την απόδειξη παραλαβής.
Αν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα ή κακή χρήση ή από λόγους που δεν ανάγονται στην κατασκευή του, τότε ενημερώνεστε σχετικά από την εταιρία μας, και το προϊόν επιστρέφεται σε εσάς, με τη χρέωση του αντίστοιχου κόστος επιστροφής.
Πλημμελής εκτέλεση παραγγελίας
Εάν παραλάβατε προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας.
– Επιστρέφετε το προϊόν με τον ίδιο τρόπο που το παραλάβατε και στην έδρα της εταιρίας μας χωρίς καμία δική σας χρέωση.
– Η εταιρία μας θα σας αποστείλει μέσα σε 3 ημέρες από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος αυτό που πραγματικά παραγγείλατε στην ίδια διεύθυνση, χωρίς καμία δική σας χρέωση.
Εάν διαπιστώσετε ότι η χρέωση που σας έγινε για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος είναι διάφορετική αυτής που εμφανίστηκε στη φόρμα παραγγελίας σας και επιβεβαιώθηκε από την εταιρία μας, ενημερώνετε εγγράφως την εταιρία μας.
– Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μας, αφού προβεί σε έλεγχο της παραγγελίας σας και επιβεβαίωση της χρέωσης θα σας επιστρέψει το τυχόν επιπλέον ποσό που χρεώθηκε.
X. Υποχρεώσεις του πελάτη
Οι πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή του Προϊόντος και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του χρήστη και τα έξοδα τηλεφώνων και ταχυδρομείου για την επικοινωνία με την ΕΤΑΙΡΙΑ, εάν υπάρξουν.
XI. Τροποποίηση των όρων
Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις επιμέρους προϋποθέσεις των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες ή/και τα συναλλακτικά ήθη, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους Χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού της καταστήματος, εφόσον αφορούν σε συντελεσθείσα παραγγελία. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες οι Χρήστες έχουν ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές, εκτός και αν οι αλλαγές αυτές έχουν άμεσες συνέπειες στις παραγγελίες αυτές. Όταν αναρτάται διαδικτυακά η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.
Σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Όλες οι κοινοποιήσεις μεταξύ των μερών πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).
XII. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των Χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη τους και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ.
XIII. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον Επισκέπτη ή Χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά. Αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονταιαπό το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης και τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από πώληση μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να προβείτε στην υποβολή αίτησης για την εξωδικαστικής της επίλυση μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή”, που εδρεύει στην Αθήνα, στη διεύθυνση Λ.Αλεξάνδραςαρ. 144, ΤΚ 11471, τηλ. 2106460862, email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr